Teléfono: 988 310 223 info@petin.gal

PROGRAMA DE FOMENTO DA CONCILIACION DA VIDA PERSOAL, LABORAL E FAMILIAR

ACTIVIDADE FINANCIADA POLA SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE

Documentación a presentar:

  • Certificado de empadroamento familiar
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria do/a neno/a
  • Acreditación de familia monoparental ( de ser o caso)
  • Título de familia numerosa ( de ser o caso)
  • Documento acreditativo da situación laboral dos proxenitores
  • Informe médico relativo as alerxias e/ou intolerancias alimenticias
  • Xustificantes de ingresos dos proxenitores.